Joomla Free Template by FatCow Hosting

A népirtás bűntettének megelőzése és megbüntetése

Egyezmény - törvényerejű rendelet - a népirtás bűntettének megelőzése és megbüntetése tárgyában *

* 1955. évi 16. törvényerejû rendelet a népirtás bûntettének megelôzése és megbüntetése tárgyában 1948. évi december 9. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetésérôl (A Magyar Népköztársaság csatlakozási okiratának letétele az Egyesült Nemzetek Fôtitkáránál 1952. január 7-én megtörtént.)

 


    1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a népirtás bûntettének megelôzése és megbüntetése tárgyában 1948. évi december 9. napján kelt nemzetközi egyezményt a jelen törvényerejû rendelettel kihirdeti:

    2. § Az 1. §-ban említett nemzetközi mény hivatalos magyar fordítása a következô:
    (Hivatalos magyar fordítás)

    "A Szerzôdô Felek,

    tekintetbevéve, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyûlése 1946. december 11-én kelt 96/I/ számú határozatában kinyilvánította, hogy a népirtás a nemzetközi jogba ütközô és az Egyesült Nemzetek Szervezete szellemének és céljainak ellentmondó bûncselekmény, és hogy azt a civilizált világ elítéli;

    elismerve, hogy a népírtás a történelem mindegyik korszakában nagy veszteségeket okozott az emberiségnek;

    meggyôzôdve arról, hogy az emberiségnek ettôl a gyûlöletes csapástól való megmentésére nemzetközi együttmûködés szükséges;

    megtek az alábbiakban:

    I. Cikk: A Szerzôdô Felek megerôsítik, hogy a népirtás függetlenül attól, hogy békében vagy háborúban követik el, a nemzetközi jogba ütközô bûncselekmény és kötelezik magukat arra, hogy ellene megelôzô rendszabályokat foganatosítsanak, elkövetését pedig megbüntetik.

    II. Cikk: A jelen mény népirtás alatt a következô cselekmények bármelyikének, valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport, mint olyan, teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával való elkövetését érti:

        a) a csoport tagjainak megölése;

        b) a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása;

        c) a csoportra megfontolva oly életfeltételek ráerôszakolása, melyeknek célja a csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának elôidézése;

        d) oly intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belül a születések meggátolása;

        e) a csoport gyermekeinek más csoporthoz való erôszakos átvitele.

    III. Cikk: Büntetés alá esnek a következô cselekmények:

        a) népirtás;

        b) népirtás elkövetésére irányuló szövetkezés;

        c) közvetlen és nyilvános felbujtás népirtás elkövetésére;

        d) népirtás elkövetésének kísérlete;

        e) népirtásban való bûnrészesség.

    IV. Cikk: A népirtást vagy a III. Cikkben felsorolt más cselekmények bármelyikét elkövetô személyek büntetés alá esnek függetlenül attól, hogy államvezetôk, hivatalos vagy magánszemélyek.

    V. Cikk: A Szerzôdô Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Egyezmény rendelkezései alkalmazásának biztosítására alkotmányuknak megfelelôen minden szükséges törvényhozási intézkedést megtesznek, nevezetesen hathatós büntetô megtorlást állapítanak meg a népirtás, illetve a III. Cikkben felsorolt egyéb cselekmények bármelyikének elkövetésében bûnös személyekkel szemben.

    VI. Cikk: A népirtással, vagy a III. Cikkben felsorolt egyéb cselekmények bármelyikének elkövetésével vádolt személyek felett azon állam illetékes bírósága ítélkezik, melynek területén a cselekményt elkövették, vagy a Nemzetközi Büntetô Bíróság azon Szerzôdô Felek viszonylatában, amelyek annak joghatóságát magukra nézve elismerték.

    VII. Cikk: A népirtás és a III. Cikkben felsorolt egyéb cselekmények kiadatás szempontjából nem tekinthetôk politikai bûncselekménynek.

    A Szerzôdô Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetekben a kiadatást hazai jogszabályaiknak és hatályos szerzôdéseiknek megfelelôen engedélyezik.

    VIII. Cikk: Bármely Szerzôdô Fél az Egyesült Nemzetek Szervezete illetékes szerveihez fordulhat annak érdekében, hogy ezek az Egyesült Nemzetek Alapokmányának megfelelôen olyan rendszabályokat foganatosítsanak, amelyek véleményük szerint alkalmasak a népirtás, vagy a III. Cikkben felsorolt egyéb cselekmények bármelyikének megelôzésére és megszüntetésére.

    IX. Cikk: A Szerzôdô Felek közötti, a jelen Egyezmény értelmezésébôl, alkalmazásából vagy végrehajtásából adódó vitákat, ideértve azokat is, amelyek valamely államnak a népirtásért vagy a III. Cikkben felsorolt egyéb cselekmények bármelyikéért való felelôsségére vonatkoznak, a vitában résztvevô bármely Fél kérelmére a Nemzetközi Bíróság elé kell bocsátani.

    X. Cikk: A jelen Egyezmény, melynek angol, francia, kínai, orosz és spanyol szövege egyaránt hiteles, az 1948. december 9-i keltezést viseli.

    XI. Cikk: A jelen Egyezmény az Egyesült Nemzetek Szervezete bármely tagállama, valamint minden olyan nem tagállam részére, amelyet a közgyûlés az Egyezmény aláírására meghív, 1949. december 31-ig aláírásra nyitva áll.

    A jelen Egyezményt meg kell erôsíteni és a megerôsítô okiratokat az Egyesült Nemzetek Fôtitkáránál kell letenni.

    1950. január 1-jétôl az Egyesült Nemzetek Szervezetének bármely tagja és minden olyan nem tagállam, amely megkapja a fentemlített meghívást, csatlakozhat a jelen Egyezményhez.

    A csatlakozási okiratokat az Egyesült Nemzetek Fôtitkáránál kell letenni.

    XII. Cikk: Mindegyik Szerzôdô Fél az Egyesült Nemzetek Szervezete Fôtitkárának küldött közlés útján a jelen Egyezmény alkalmazását bármikor kiterjesztheti mindazokra a területekre vagy a területek egyikére, amelyek külkapcsolatainak viteléért felelôs.

    XIII. Cikk: Mihelyt a huszadik megerôsítô vagy csatlakozási okiratot a Fôtitkárnál letették, a Fôtitkár arról jegyzôkönyvet vesz fel. A jegyzôkönyv másolatát megküldi az Egyesült Nemzetek Szervezete valamennyi tagállamának és a XI. Cikkben említett nem tagállamoknak.

    A jelen Egyezmény a huszadik megerôsítô vagy csatlakozási okirat letételétôl számított kilencvenedik napon lép hatályba.

    A fenti határidô után eszközölt megerôsítések vagy csatlakozások a megerôsítô vagy csatlakozási okiratok letételétôl számított kilencvenedik napon lépnek hatályba.

    XIV. Cikk: A jelen Egyezmény a hatálybalépéstôl számított tíz éven át marad érvényben.

    További öt éven át érvényben marad azon Szerzôdô Felek viszonylatában, amelyek a határidô letelte elôtt legalább hat hónappal nem mondják fel.

    A felmondás az Egyesült Nemzetek Szervezete Fôtitkárának küldött írásbeli közléssel történik.

    XV. Cikk: Ha a jelen Egyezmény résztvevôinek száma felmondásuk folytán tizenhatnál kevesebbre csökken, úgy az Egyezmény az utolsó felmondás érvénybelépésének idôpontjában hatályát veszti.

    XVI. Cikk: Bármely Szerzôdô Fél a jelen Egyezmény felülvizsgálására irányuló kérelmét a Fôtitkárnak küldött írásbeli közlés útján bármikor elôterjesztheti.

    A kérelem alapján teendô intézkedésekrôl - ha ilyeneket szükségesnek tart - a Közgyûlés határoz.

    XVII. Cikk: Az Egyesült Nemzetek Fôtitkára az Egyesült Nemzetek Szervezete valamennyi tagállamát és a XI. Cikkben említett nem tagállamokat értesíti:

    a) a XI. Cikk szerint történô minden aláírásról, megerôsítésrôl és csatlakozásról;

    b) a XII. Cikk értelmében kapott közlésekrôl;

    c) a jelen Egyezmény - XIII. Cikk értelmében történô - hatálybalépésének napjáról;

    d) a XIV. Cikk értelmében kapott felmondásokról;

    e) az Egyezménynek - a XV. Cikk értelmében történô megszûnésérôl;

    f) a XVI. Cikk értelmében kapott közlésekrôl.

    XVIII. Cikk: A jelen Egyezmény eredeti példányát az Egyesült Nemzetek Szervezetének irattárában kell elhelyezni.

    Az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagállama és a XI. Cikkben említett nem tagállamok az Egyezményrôl hitelesített másolatot kapnak.

    XIX. Cikk: A jelen Egyezményt az Egyesült Nemzetek Fôtitkára hatálybalépésének napján iktatja be.

    Aláírások".

    A Magyar Népköztársaság az Egyezményhez az alábbi fenntartásokkal csatlakozott:

    "A Magyar Népköztársaság fenntartással él az Egyezmény IX. Cikkében foglalt rendelkezésekkel szemben, amelyek a hágai Nemzetközi Bíróság részére biztosítanak széles körû ellenôrzô jogkört, valamint az Egyezmény XII. Cikkében foglalt rendelkezésekkel szemben, amelyek nem határozzák meg a gyarmatokkal rendelkezô államok kötelezettségeit a gyarmatokon ûzött kizsákmányolás és a népirtásnak minôsíthetô cselekmények tekintetében."

    3. § Az említett nemzetközi egyezmény a Magyar Népköztársaságra nézve 1952. április 6-án lépett hatályba.

 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
Adopted by Resolution 260 (III) A of the U.N. General Assembly on 9 December 1948.
Entry into force: January 12, 1951.
Hungary became a party to the Genocide Convention on January 7, 1952.
List of parties to the Convention (UNHCHR status report), Nations that are NOT party to the Convention

 

Forrás: preventgenocideinternational